Úprava mimořádného opatření – platnosti testů a dovršení věku

S účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne 27. září 2021, č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, a to tak, že… (dále zkráceno, pouze výňatek týkající se kin)

5. v bodu I/13 písm. d) se za slova „negativní výsledek“ vkládají slova „RT-PCR vyšetření
na přítomnost viru SARS-CoV-2 a“,
6. v bodu I/16 písm. a) se text „7 dny“ nahrazuje textem „72 hodinami“,
7. v bodu I/16 písm. b) se číslo „72“ nahrazuje číslem „24“.

1. v bodu I/1 písm. a), bodu I/2 písm. b), bodu I/6 písm. b) a c), bodu I/7 písm. a), bodu I/8
písm. a), bodu I/9 písm. a), bodu I/10 písm. b), bodu I/11 písm. c), bodu I/12 písm. c),
bodu I/13 písm. b), d) a e) a bodu I/15 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“,

Nové mimořádné opatření – celé znění: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu—cele-zneni-0915.pdf

Mimořádné opatření ze dne 27.9., které je těmito změnami upravováno: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAC7D9H4Y0