Kino Lípa Duchcov

Provozovatel:

Město Duchcov

Masarykova 1000, 419 01 Duchcov